Yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı YÖK kanunu madde 4 de belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim vermektir. Bu madde de  (a/7/ c) belirtildiği gibi bilimsel hedef “Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır”.

  • İmmünoloji alanında bu hedefe ulaşılması amacıyla İmmünoloji Derneği Eğitim Çalışma Grubu olarak, öncelikle standart eğitim programlarının belirlenmesi ve mümkünse en az değişiklikle belirlenen programların uygulanması;
  • Yüksek lisans ve doktora programlarında, eğitim veren bölümlerin faklı çalışma ve ilgi alanları olmakla birlikte, temelde yeterlilik aşamasına gelmiş bir adayın teorik ve pratik bilgi birikiminin ortak konularda belli bir düzeyde olması hedeflenmelidir.

Bu amaca yönelik olarak İmmünoloji Eğitimi ile ilgili Önerilerimiz aşağıda belirtilmektedir. Yanı sıra, lisans yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kendi içlerinde tanışma, haberleşme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda İmmünoloji Derneği Eğitim Çalışma Grubu olarak;

  • Üniversitelerin düzenlediği öğrenci kongrelerinde yer almak ve güncel bilgiler vererek öğrencilerin bilgilenmesini ve immünoloji ile ilgilenmelerini sağlamak için çalışmak,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik kendi çalışma ve deneyimlerini sunabilecekleri ve kendi aralarında tartışabilecekleri toplantılar düzenlemek,
  • Öğrencilerin, gerekli olduğunda, farklı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi, kullanılması ve kurulması için diğer fakültelerden ve laboratuarlardan faydalanmasını sağlamak,
  • Öğrencilerin bölge toplantılarına, sempozyum ve kongrelere katılımını özendirerek bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına destek olmak gibi hedeflerimiz vardır.

İmmünoloji Eğitimi ile ilgili Öneriler;

Doktora Eğitimi

Teorik Bilgi Düzeyi:
Öğrenci immün sistemin hücre ve dokularını, antijen ve antikorların özelliklerini, MHC sisteminin işlevini ve antijen sunumunu, immün sistem hücrelerinin gelişimlerini, aktivasyonlarını, fonksiyonlarını ve aktivasyonlar sırasında etkili olan sinyal iletim mekanizmalarını öğrenmelidir. Humoral ve hücresel immün yanıtları, immün sistem hücrelerinin birbirleriyle etkileşimlerini ve buna aracılık eden molekül ve mediatörleri bilmelidir. Edinsel ve Doğal immünitenin mekanizmalarını iyi özümseyerek sentez yapabilmelidir. İmmün sistemin normal fonksiyonlarına ilaveten, immün sisteme ait elemanların bozulması durumunda organizmada oluşabilecek aksaklıklar (hastalıklar) hakkında bilgi sahibi olmalı ve çıkarımlarda bulunabilmelidir. Kanser, otoimmünite, hipersensitivite, tolerans, transplantasyon immünolojisi, enfeksiyon immünolojisi,  kök hücre immünolojisi, kalıtsal ve kazanılmış immün yetmezlikler gibi immünolojinin alt başlıklarında ortaya çıkan değişik immün mekanizmaları bilmelidir. Yukarıda sayılan ve immünoloji kitaplarında bulunan bilgilere ilaveten güncel immünolojik gelişmeleri takip etmelidir. İmmünoterapi alanındaki yaklaşım modelleri hakkında bilgisi olmalıdır.

Alanıyla ilgili etik kavramları hassasiyetle öğrenmeli ve uygulamalıdır. Laboratuvar güvenlik ve akreditasyon kurallarından haberdar olmalıdır.

Sunum ve yazım teknikleri ile ilgili eğitim almış olmalıdır.

İstatistik değerlendirmelerle ilgili ders almış olmalıdır.

Pratik Bilgi ve Beceri Düzeyi
Hücre kültürü, moleküler teknikler, immünolojik teknikler ve/veya hayvan deneyleri ile ilgili gerekli yöntemleri usta düzeyde bilmeli, bilmediklerini kurabilecek yeteneğe sahip olmalıdır.  Kullandığı yöntemlere hakim olmalı, yöntemlerle ilgili ortaya çıkan sorunlarda bilgi ve becerilerini kullanarak problemleri tek başına çözebilmelidir. Araştırma planlama ve yürütme yeteneğini kazanmış olmalıdır. Ekip çalışması yapabilmeli ve stres altında çalışabilmelidir.

Laboratuvar etik, güvenlik ve akreditasyonuyla alınması gerekli sertifikaların alınması koşulunu yerine getirmiş olmalıdır.

Tez projesi ile ilgili malzeme alımı, proje deneylerinin yürütülmesi ve sonuçlarının analiz edilerek proje ara raporlarının hazırlanması konusunda beceri kazanmış olmalıdır.

Kendi verilerine ait istatistik değerlendirme yapabiliyor olmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri:
Doktora sürecinde konusuyla ilgili güncel uluslararası literatür bilgisine tam hakim olmalıdır. Kendi bulguları ile karşılaştırma, tartışma yeteneğini geliştirmiş olmalıdır. Tez döneminde önerilen projeyi başarıyla tamamlanmış ve makalesini kendi yazarak uluslararası indeksli hakemli dergilere yayımlanmak üzere göndermiş olmalıdır. Yanı sıra, poster ve sözel sunum yapabiliyor olmalıdır.

Orijinal soru sormayı öğrenmelidir. Bilgilerini ve çalışmalarıyla ilgili sonuçları veri toplantıları sırasında tartışmış olmalıdır. Makale, veri ve seminer toplantıları sırasında tartışılan yöntemlere eleştirel bakış açısı getirerek eksikliklerini belirleyip yeni öneriler getirebilmelidir. Bilimsel bir proje hazırlayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.

Program süresince öğrenciye tez projesi önerisini hazırlatılmalı, deneyleri kendi başına veya gerektiğinde ekibin bir parçası olarak gerçekleştirebilmesi beklenmeli, sonuçları değerlendirip veri tartışmaları arasında sunum yaptırılarak kendisine yöneltilen eleştirileri bilimsel olarak yanıtlama becerisini kazanması sağlanmalıdır.

Yeterlilik ve tez savunma sınavında başarılı olmalıdır.

Yüksek Lisans Eğitimi

Teorik Bilgi Düzeyi:
Öğrenci immün sistemin hücre ve dokularını, antijen ve antikorların özelliklerini, MHC sisteminin işlevini ve antijen sunumunu, immün sistem hücrelerinin gelişimlerini, aktivasyonlarını, fonksiyonlarını öğrenmelidir. Humoral ve hücresel immün yanıtları, immün sistem hücrelerinin birbirleriyle etkileşimlerini bilmelidir. Edinsel ve Doğal immünitenin mekanizmalarını iyi özümsemelidir. İmmün sistemin normal fonksiyonlarına ilaveten, immün sisteme ait elemanların bozulması durumunda organizmada oluşabilecek aksaklıklar (hastalıklar) hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İmmünoloji kitaplarında bulunan bilgilere hakim olmalıdır.

Alanıyla ilgili etik kavramları hassasiyetle öğrenmeli ve uygulamalıdır. Laboratuar güvenlik ve akreditasyon kurallarından haberdar olmalıdır.

Sunum ve yazım teknikleri ile ilgili eğitimi almış olmalıdır.

İstatistik değerlendirmelerle ilgili ders almış olmalıdır.

Pratik Bilgi ve Beceri Düzeyi:
Hücre kültürü, moleküler teknikler ve/veya hayvan deneyleri ile ilgili bazı yöntemleri bilmelidir. Kullandığı yöntemlerle le ilgili ortaya çıkan sorunlarda bilgi ve becerilerini kullanarak problemleri çözebilmeli ve/veya bilgiye ulaşabilmelidir. Ekip çalışması yapabilmeli ve stres altında çalışabilmelidir.

Laboratuvar etik, güvenlik ve akreditasyonuyla alınması gerekli sertifikaların alınması koşulunu yerine getirmiş olmalıdır.

Tez projesi ile ilgili malzeme alımı, proje deneylerinin yürütülmesi ve sonuçlarının analiz edilerek proje ara raporlarının hazırlanması konusunda beceri kazanmış olmalıdır.

Kendi verilerine ait istatistik değerlendirme yapabiliyor olmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri:
Yüksek lisans sürecinde konusuyla ilgili güncel uluslararası literatür bilgisini takip ediyor olmalıdır. Kendi bulguları ile karşılaştırma yeteneğini geliştirmiş olmalıdır. Tez döneminde önerilen projeyi başarıyla tamamlanmış olmalıdır. Bulguları yeterliyse danışmanının yakın takip ve yardımlarıyla makalesini kendi yazarak uluslararası indeksli hakemli dergilere göndermek üzere hazırlamalıdır. Yanı sıra, poster ve sözel sunum yapabiliyor olmalıdır.

Bilgilerini ve çalışmalarıyla ilgili sonuçları veri toplantıları sırasında tartışmış olmalıdır. Makale, veri ve seminer toplantıları sırasında tartışılan yöntemlere eleştirel bakış açısı geliştirmelidir.

Deneyleri kendi başına veya gerektiğinde ekibin bir parçası olarak gerçekleştirebilmesi beklenmelidir.

Tez savunma sınavında başarılı olmalıdır.

Lisans Eğitimi
Teorik Bilgi Düzeyi:
İmmün sistemin hücre ve dokularını, normal fonksiyonlarını bilmelidirler. Doğal ve Edinsel İmmüniteyi, hümoral ve hücresel immüniteyi öğrenmelidir. Sağlıkta ve hastalıklarda immün sistemin işleyiş mekanizmalarını öğrenmelidir.

Pratik Bilgi ve Beceri Düzeyi:
Beklenmez.

Değerlendirme Kriterleri:
Çoktan seçmeli dönem sınavında başarılı olmalıdır.